Naše služby

Poslání

Posláním služby sociálně terapeutická dílny Uzlík je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením a jejich rodinám vést kvalitní a plnohodnotný život.

Popis služby

Služba sociálně terapeutická dílna Uzlík se snaží o dosažení a udržení maximální možné samostatnosti uživatele v dovednostech potřebných pro běžný život a zdokonalování pracovních návyků.

U některých klientů též s možností uplatnění na chráněném trhu práce.

Základní činnosti

Podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Nácvik dovedností pro zvládání péče o svou osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Zajištění nebo pomoc při zajištění stravy.
Základní sociální poradenství.

Obecné cíle služby

Pomáhat osobám s postižením v jejich fyzické a psychické soběstačnosti, aktivizovat je a podporovat je v jejich osobním růstu.
Umožnit osobám s postižením prožívání běžného života v nejvyšší možné míře a zajistit jim k tomu zázemí a důstojné prostředí.
Podporovat integraci osob s postižením do společnosti – dát těmto lidem prostor k zapojení se do společenského a kulturního života, a být tak součástí většinové společnosti.

Zásady poskytování služby

Individuální přístup.
Úcta a partnerství.
Podpora v samostatnosti a nezávislosti.
Posilování klienta při rozhodování o průběhu služby.
Posilování sebevědomí klientů.
Respekt k právům klienta.
Otevřenost novým metodám práce.
Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady.
Profesionalita – profesní růst zaměstnanců.
Spolupráce s rodinou.
Aktivní působení na uživatele.
Motivace uživatele.
Týmová spolupráce.

Komu je služba určena

Služba Sociálně terapeutická dílna Uzlík je poskytována osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a osobám s autismem ve věku od 19 do 64 let. Služba je určena zájemcům z Litvínova a přilehlých obcí.

Pro koho není služba určena

Osobám, které potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči.
Osobám, které nezvládají samostatně základní úkony osobní hygieny na WC (kromě vozíčkářů).
Osobám s psychiatrickým onemocněním.
Osobám závislé na návykových látkách.
Osobám s výrazným agresivním nebo hlučným chováním, které by narušovalo chod STD Uzlík Litvínov, z.ú..
Osobám, které nezvládají jednoduchou manuální činnost.

Forma poskytované služby

Služba sociálně terapeutická dílna Uzlík je poskytována ambulantní formou a poskytována zdarma.

Místo a doba poskytování služby

Služba je v provozu od pondělí do pátku v čase 07.30 – 13.30 hodin na adrese Šafaříkova 991, Litvínov v prostorách Základní školy speciální a Praktické školy.

Kapacita

max. 7 klientů.